4676 Aistersheim

Fotos: August Doppelbauer
4676 Aistersheim 1 4676 Aistersheim -2 4676 Aistersheim 4 4676 Aistersheim 3
Aistersheim-3a Aistersheim-3b Aistersheim-3c Aistersheim-3d
Aistersheim - Tafel an Friedhofkapelle-1 Aistersheim - Tafel an Friedhofkapelle 2 bea